Dlaczego warto zostać dekarzem?

FILM 1

FILM 2

FILM 3

Zastanawiasz się nad wyborem kierunku kształcenia po szkole podstawowej? Nie masz pomysłu na życie? Chciałbyś robić coś ciekawego, twórczego, co daje satysfakcję i niemałe pieniądze? Pomyśl o zawodzie dekarza! W tej pracy możesz zdobyć wiele przydatnych umiejętności, korzystać z nowoczesnych technologii, a przy tym bardzo dobrze zarobić! Zajrzyj na https://www.zawodprzyszloscidekarz.pl… i sprawdź, gdzie nauczysz się tego zawodu. Nie czekaj, zapisz się do szkoły branżowej, a praca sama Cię znajdzie!

Informacja z PPP

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się dniem rozpoczęcia egzaminu maturalnego, pragniemy bardzo gorąco pozdrowić wszystkich uczniów zdających swój egzamin w tym wyjątkowym czasie. Trzymamy za Was kciuki, życząc jak najlepszych wyników i skutecznego poradzenia sobie ze stresem.

Serdecznie pozdrawiamy również Dyrektorów szkół i Nauczycieli, uczestniczących w tym wyjątkowym egzaminie. Oby Wasi uczniowie sprostali wszystkim zadaniom maturalnym i osiągnęli jak najwyższe noty.

Z poważaniem, Dyrektor Poradni wraz z zespołem.

Zapraszamy do naszej szkoły chętnych do zdobycia zawodu dekarza

Dekarz – zawód przyszłości!

Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów maturalnych w ZSBT w Łodzi.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający,
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania
i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu,
5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły, na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

Środki bezpieczeństwa osobistego

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska komputerowego w przypadku EM.
Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

Promocja naszej szkoły i szkół budowlanych

Z przyjemnością informujemy, że z inicjatywy Fundacji Społeczeństwo i Gospodarka oraz Polskiej Izby Budownictwa powstała strona internetowa bud.ezawodowcy.pl, promująca branżę budowlaną i szkoły zrzeszone w naszej Sekcji.
Strona jest ciągle aktualizowana, dlatego bardzo prosimy o ewentualne uwagi oraz propozycje, które mogłyby ją uatrakcyjnić i przybliżyć uczniom i rodzicom szkoły budowlane.

Zachęcamy tak Uczniów, jak i Rodziców, do odwiedzenia tej strony a szczególnie te osoby, które dopiero będą się ubiegać o wpisanie ich na listy uczniów naszej szkoły.