Misja i Wizja

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy.

Maksyma ta stanie się mottem naszej pracy. W tych kilku słowach zawarto istotę tego, czemu ma służyć i jaką ma stawać się nasza szkoła – Zespół Szkół Budowlano – Technicznych im. dr Stefana Kopcińskiego w Łodzi.
Rozwinięciem tej myśli jest misja i wizja szkoły:

 

Misja szkoły

 

Misją Zespołu Szkół Budowlano – Technicznych im. dr Stefana Kopcińskiego w Łodzi jest wyposażenie jego uczniów w wiadomości i umiejętności, które pozwolą im, jako absolwentom, na kontynuowanie nauki w celu zdobycia zawodu w szkołach wyższych i policealnych oraz zdobycie kwalifikacji robotniczych w zawodach, na które zapotrzebowanie zgłaszają obecne i przyszłe rynki pracy: lokalny, regionalny i krajowy – w przyszłości także otwarty rynek pracy Unii Europejskiej. W tym celu szkoła winna stać się miejscem kształcenia młodzieży i dorosłych, w formach szkolnych i kursowych, w zakresie:

  • budownictwa – przygotowując do wykorzystywania najnowocześniejszych technologii, stosowanych przy wznoszeniu nowych obiektów, jak też modernizacji budynków zbudowanych w ostatnich kilku dziesięcioleciach oraz konserwacji i renowacji zabytków,
  • przemysłu drzewnego – ze szczególnym uwzględnieniem meblarstwa.

Absolwenci, obok kwalifikacji zawodowych, winni być wyposażeni w umiejętności planowania własnego rozwoju, komunikacji interpersonalnej, działania w zespołach, racjonalnego rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Powinni być przygotowani do zachowań przedsiębiorczych, prowadzenia działalności gospodarczej i posługiwania się w pracy technologiami informatycznymi. Szkoła winna wyposażyć absolwentów w znajomość dwóch języków obcych a także w wiedzę o prawach i strukturach Unii Europejskiej.

 

Wizja szkoły

 

  • Będzie to szkoła, w której uczeń będzie świadomym podmiotem procesu kształcenia, nauczyciele – przewodnikami na drodze jego rozwoju, rodzice – sojusznikami i partnerami w tym dziele.
  • Będzie to szkoła estetyczna, funkcjonalna, dobrze wyposażona we wszystko, co niezbędne dla efektywnego nabywania wiedzy i umiejętności w realizowanych kierunkach kształcenia.
  • Będzie to szkoła rozbudzająca ciekawość wiedzy, ugruntowująca zainteresowania, ujawniająca zdolności twórcze, przygotowująca do kształcenia ustawicznego, aby jej absolwenci byli w przyszłości zdolni do aktywnego podejmowania zadań nieprzewidywalnej przyszłości.