ERASMUS +

 

 

ERASMUS+ – informacje o projekcie

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

UWAGA!

WYJAZD NA PRAKTYKI DO HISZPANII!!!

W ramach programu unijnego Erasmus+ uczniowie naszej szkoły będą mogli wziąć udział
w czterotygodniowych praktykach zagranicznych w Granadzie, organizowanych w dwóch grupach:

Grupa 1 – w terminie: od 5.05. do 2.06.2018 r.
Grupa 2 – w terminie: od 29.09. do 27.10.2018 r.

Kandydaci do odbycia stażu zostaną wytypowani w drodze konkursu, do którego mogą przystąpić wszyscy uczniowie klas I-III technikum, ZSZ i BS po spełnieniu określonych kryteriów.

O wyjazd w maju oraz na przełomie września i października mogą ubiegać się uczniowie kształcący się w zawodach:

  • technik budownictwa,
  • technik technologii drewna,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • technik ochrony środowiska,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Miejsca dla technikum, ZSZ i BS są przydzielane wstępnie i mogą, pod względem ilościowym, ulec zmianie w każdej klasie. W rekrutacji jest przestrzegana zasada równości płci.

Dla chętnych zostaną przygotowane dwie listy: jedna dotyczyć będzie osób zakwalifikowanych (po zgłoszeniu u wychowawcy i weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną), a druga będzie listą rezerwową dla tych uczniów, którzy zdobyli w rankingu mniej punktów (uczniowie ci mają szansę wyjazdu, jeśli zwolni się miejsce na liście osób zakwalifikowanych lub zostaną miejsca wolne w innym terminie).

Zgłoszenia do wyjazdu należy kierować do wychowawców klas, którzy mają karty zgłoszeniowe i na ich podstawie wyznaczą uczniów do listy rankingowej.

Kryteria dla kandydatów są następujące:
– przynajmniej dobra ocena z zachowania,
– dobra frekwencja na zajęciach szkolnych,
– średnia ocen z przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych,
– zaangażowanie w pracę na rzecz klasy lub szkoły,
– średnia ocena z języków obcych.

Orientacyjna liczba miejsc dla poszczególnych klas na oba wyjazdy:

  1. IaT – 5 miejsc, kl. IbT – 5 miejsc, kl. IaBS – 2 miejsca
  2. IIaT – 5 miejsc, kl. IIbT – 5 miejsc, kl. IIaZ – 2 miejsca
  3. IIIaT – 10 miejsc, kl. IIIaZ – 3 miejsca, kl. IIIbZ – 3 miejsca

(uczniowie klas III mają potencjalnie większą liczbę miejsc z uwagi na to, że w tym terminie przewidziane są  programowo praktyki zawodowe lub kończą szkołę. Jednak kandydaci muszą osiągnąć odpowiednią liczbę punktów w stosunku do uczniów z innych klas).

Możliwe jest przesunięcie ilości miejsc między klasami w przypadku, gdy uczniowie uzyskają wyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach lub gdy zostaną wolne miejsca.

Suma punktów z poszczególnych kryteriów pozwoli ustalić listę rankingową, która zostanie wywieszona w gablocie na II. piętrze przy sali nr 315, zostanie upubliczniona w dzienniku elektronicznym Librus.

Wyjazd na praktyki zakończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie praktycznych umiejętności, a projekt wręczeniem Europassów (standaryzowanych dokumentów uznawanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej, potwierdzających zdobycie kompetencji zawodowych).

Osoby zakwalifikowane na staże zobowiązane są uczestniczyć w zajęciach dodatkowych
z języka hiszpańskiego połączonych z zajęciami kulturowymi
w liczbie 20 godzin,
w terminie:  dla grupy pierwszej:  luty – kwiecień i dla grupy drugiej:  w czerwcu i wrześniu 2018 roku. Oprócz tego wszyscy mają obowiązek systematycznego logowania się
na platformie OLS w celu odbycia kursu online i przystąpienia do testu egzaminacyjnego
z języka hiszpańskiego.

Ponadto zakwalifikowani uczniowie przystąpią do konkursu wiedzy
o Hiszpanii/Granadzie odbywającym się po polsku w ramach Dnia Języków Obcych w marcu 2018 roku i opracują plakaty realioznawcze o Hiszpanii.

Uczniowie muszą odbyć szkolenie zawodowe  przed wyjazdem w wymiarze 20 godzin.

Beneficjenci wezmą udział w przygotowaniu pedagogicznym – 15 godzin.

Osoby zakwalifikowane, które nie będą uczęszczały na zajęcia dodatkowe, zostaną wykreślone z listy, a na ich miejsce pojadą uczniowie z listy rezerwowej.

Wyjazd jest całkowicie finansowany z funduszy unijnych i uczestnik nie ponosi żadnych kosztów z nim związanych. W ramach praktyk poza nabyciem określonych umiejętności, beneficjent będzie miał zagwarantowany pobyt w domu gościnnym, całodzienne wyżywienie, podróż, ubezpieczenie i opiekę ze strony polskiej oraz opiekę ze strony partnera (pośrednika) hiszpańskiego. Na własne wydatki uczestnik będzie otrzymywał kieszonkowe w euro.
W czasie wolnym będzie poznawał kraj, ludzi, kulturę oraz zwiedzał miasto i region. Będzie miał okazję spotkać swoich rówieśników, lepiej poznać język i przeżyć niezapomnianą przygodę.

Więcej informacji można uzyskać u Pani Dyrektor Szkoły, koordynatorki projektu
– p. Joanny Iskierki-Sabanty  oraz u nauczycieli języków obcych: p. Marii Wachowskiej
i p. Michała Piotrowskiego.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI!!!