POWER VET – informacja o projekcie

      fundusze

 

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

 

UWAGA! WYJAZD NA PRAKTYKI DO NIEMIEC

 
W ramach programu unijnego Power Vet uczniowie naszej szkoły będą mogli wziąć udział
w czterotygodniowych praktykach zagranicznych na terenie Turyngii w Weimarze, organizowanych w dwóch grupach:

Grupa 1 – w terminie: od 7.05. do 3.06.2017 r.
Grupa 2 – w terminie: od 16.07. do 12.08.2017 r.

Kandydaci do odbycia stażu zostaną wytypowani w drodze konkursu, do którego mogą przystąpić wszyscy uczniowie klas I-III technikum i ZSZ po spełnieniu określonych kryteriów.

O wyjazd w maju i w lipcu mogą się ubiegać uczniowie kształcący się w zawodach: technik budownictwa i technik technologii drewna oraz uczniowie z ZSZ o następujących profilach kształcenia: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz i murarz-tynkarz.
Uwaga ! Rekrutacja zostaje rozszerzona o profil kształcenia monter sieci i urządzeń sanitarnych.

Miejsca dla technikum i ZSZ są przydzielane wstępnie i mogą pod względem ilościowym ulec zmianie w każdej klasie.
W rekrutacji jest przestrzegana zasada równości płci

Dla chętnych zostaną przygotowane dwie listy: jedna dotyczyć będzie osób zakwalifikowanych (po zgłoszeniu u wychowawcy i weryfikacji przez komisję rekrutacyjną), a druga będzie listą rezerwową dla tych uczniów, którzy zdobyli w rankingu mniej punktów (uczniowie ci mają szansę wyjazdu, jeśli zwolni się miejsce na liście osób zakwalifikowanych lub zostaną miejsca wolne w innym terminie).

Zgłoszenia do wyjazdu należy kierować do wychowawców klas, którzy mają karty zgłoszeniowe i na ich podstawie wyznaczą uczniów do listy rankingowej.

Kryteria dla kandydatów są następujące:
– przynajmniej dobra ocena z zachowania,
– dobra frekwencja na zajęciach szkolnych,
– średnia ocen z  teoretycznych przedmiotów zawodowych,
– ocena z zajęć praktycznych,
– zaangażowanie w pracę na rzecz klasy lub szkoły,
– ocena z języka niemieckiego,
 

Liczba miejsc w poszczególnych terminach proporcjonalnie zgodnie z ilością uzyskanych punktów:

Maj 2017:
kl.IaT – 1 miejsce, kl.IbT – 1 miejsce, kl.IbZ – 1 miejsce
kl.IIaT – 3 miejsca ,kl.IIaZ – 1 miejsce, kl.IIbZ – 1 miejsce
kl.IIIaT – 5 miejsc, kl.IIIbT – 5 miejsc, kl.IIIaZ – 1 miejsce i kl.IIIbZ – 1 miejsce

(uczniowie klas III technikum mają potencjalnie większą liczbę miejsc z uwagi na to, że w tym terminie przewidziane są  programowo praktyki zawodowe. Jednak kandydaci muszą osiągnąć odpowiednią liczbę punktów w stosunku do uczniów innych klas).

 Lipiec 2017:
 kl.IaT – 2 miejsca, kl.IbT – 2 miejsca, kl.IaZ – 2 miejsca,
kl.IIaT – 4 miejsca, kl.IIaZ – 3 miejsca, kl IIbZ – 3 miejsca
kl.IIIaT – 2 miejsca, kl.IIIbT – 2 miejsca
(uczniowie III klas ZSZ nie mogą uczestniczyć w praktykach wakacyjnych)

Możliwe jest przesunięcie ilości miejsc między klasami w przypadku, gdy uczniowie uzyskają wyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach lub gdy zostaną wolne miejsca.

Suma punktów z poszczególnych kryteriów pozwoli ustalić listę rankingową, która zostanie wywieszona w gablocie na I. i II. piętrze.

Wyjazd na praktyki zakończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie praktycznych umiejętności oraz wręczeniem europassów (standaryzowanych dokumentów uznawanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej, potwierdzających zdobycie kompetencji zawodowych).

Osoby zakwalifikowane na staże są zobowiązane uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego w liczbie 20 godzin, w terminie:  dla grupy majowej:  marzec – kwiecień i dla grupy lipcowej:  w czerwcu 2017 roku.

Ponadto kandydaci muszą odbyć szkolenie zawodowe  przed wyjazdem w wymiarze 25 godzin.

Beneficjenci wezmą udział w przygotowaniu pedagogicznym.

Osoby zakwalifikowane, które nie będą uczęszczały na zajęcia dodatkowe, zostaną wykreślone z listy, a na ich miejsce pojadą uczniowie z listy rezerwowej.

Ponadto wszyscy zakwalifikowani uczniowie zostaną przygotowani z wiedzy kulturowej w ramach zajęć z jęz. niemieckiego oraz zajęć dodatkowych. Zakwalifikowani kandydaci przystąpią do konkursu wiedzy o Turyngii odbywającym się po polsku w ramach Dnia Języków Obcych w marcu 2017 roku. Poza tym uczniowie opracują plakaty realioznawcze o regionie Niemiec, jakim jest Turyngia.

Wyjazd jest całkowicie finansowany z funduszy unijnych i uczestnik nie ponosi żadnych kosztów z nim związanych. W ramach praktyk poza nabyciem określonych umiejętności, beneficjent będzie miał zagwarantowany pobyt w domu gościnnym, mieszczącym się przy Centrum Kształcenia Zawodowego, całodzienne wyżywienie, podróż, ubezpieczenie i opiekę ze strony polskiej oraz opiekę instruktorską ze strony partnera niemieckiego. Na własne wydatki uczestnik będzie otrzymywał kieszonkowe w euro.
W czasie wolnym będzie poznawał kraj, ludzi, kulturę oraz zwiedzał miasto i region. Będzie miał okazję spotkać swoich rówieśników, lepiej poznać język i przeżyć piękną przygodę.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI!!!!

 Więcej informacji można uzyskać u Pani Dyrektor Szkoły, koordynatorki projektu – p. M. Wachowskiej  oraz u nauczycieli języka angielskiego.

fundusze

REGULAMIN REKRUTACJI