WSO

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

 1. Ocenianie ucznia ma na celu :
  • poinformowanie ucznia oraz jego rodziców ( opiekunów ) o stopniu opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w odniesieniu do ustalonych dla określonego etapu kształcenia kryteriów i standardów edukacyjnych , a także o jego zachowaniu – w odniesieniu do funkcjonujących w szkole systemów norm etycznych , zasad współżycia społecznego i obowiązujących regulaminów ,
  • motywowanie ucznia do pracy i dostarczenie mu bodźców do jego dalszego rozwoju osobowego
  • dostarczenie nauczycielom informacji o efektach organizowanego przez nich procesu edukacyjnego dla jego ewaluacji i doskonalenia.
 2. Wiadomości i umiejętności uczniów podlegają ocenie w postaci :
  • wypowiedzi pisemnych :
   1. testów
   2. sprawdzianów i innych prac , pisanych pod nadzorem nauczyciela
   3. wypracowań , referatów , projektów itp. , pisanych przez uczniów w czasie poza- lekcyjnym
  • wypowiedzi ustnych :
   1. będących odpowiedziami na pytania nauczyciela
   2. wygłoszonych jako referat lub inna forma usystematyzowanej , samodzielnej wypowiedzi
  • wytworów i prób pracy o charakterze praktycznym :
   1. prac projektowych
   2. ćwiczeń wykonywanych w pracowniach i laboratoriach
   3. prac wykonywanych podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
   4. d) testów sprawnościowych i uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego

 3. Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych , obok ocen z pomiaru wiedzy , umiejętności , sprawności czy kompetencji , uwzględniana będzie także postawa ucznia do zajęć i zadań ( aktywność, zaangażowanie , podejście twórcze , przywództwo w zespołach itp. ). Szczegółowe zasady i tryb uwzględniania tego komponentu oceny zawierają przedmiotowe systemy oceniania ucznia

 4. Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne ( śródroczne i końcoworoczne ) odbywa się według poniższej skali stopni szkolnych , zapisywanych także w postaci skrótu i cyfry :
  celujący cel. 6
  bardzo dobry bdb. 5
  dobry db. 4
  dostateczny dst. 3
  dopuszczający dop. 2
  niedostateczny ndst. 1
 5. Ustala się następujące , ogólne kryteria stopni szkolnych:

  • celujący – otrzymuje uczeń , który :

   1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danej klasy , samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia , spełnia wszystkie kryteria określone w przedmiotowym systemie oceniania dla stopnia „bardzo dobry” , oraz
   2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy , proponuje rozwiązania nietypowe , rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy , lub
   3. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych , zawodach sportowych i innych , kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim ( regionalnym ) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia

  • bardzo dobry – otrzymuje uczeń , który :

   1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych dla tego stopnia w przedmiotowym systemie oceniania , oraz
   2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania , potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

  • dobry – otrzymuje uczeń , który :

   1. opanował wiadomości i umiejętności w zakresie określonym dla tego stopnia w przedmiotowym systemie oceniania , oraz
   2. poprawnie stosuje wiadomości , rozwiązuje ( wykonuje ) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

  • dostateczny – otrzymuje uczeń , który :

   1. opanował wiadomości i umiejętności w zakresie określonym dla tego stopnia w przedmiotowym systemie oceniania , oraz
   2. rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności

  • dopuszczający – otrzymuje uczeń , który :

   1. opanował wiadomości i umiejętności w zakresie określonym dla tego stopnia w przedmiotowym systemie oceniania , oraz
   2. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności

  • niedostateczny – otrzymuje uczeń , który :

   1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawowych pro- gramach przedmiotu nauczania w danej klasie , a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu , oraz
   2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim ( elementarnym ) stopniu trudności

 6. W przypadku oceniania , bieżącego i klasyfikacyjnego śródrocznego poszerza się powyższą skalę stopni szkolnych o stopnie, zapisywane także w postaci skrótu i cyfry:
  dobry plus db+ 4,5 otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie wykraczającym poza kryteria na stopień „dobry” lecz nie spełnia kryteriów na stopień „bardzo dobry”
  dostateczny plus dst+ 3,5 otrzymuje uczeń który posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie wykraczającym poza kryteria na stopień „dostateczny” lecz nie spełnia kryteriów na stopień „dobry”
  dopuszczający plus dop+ 2,5 otrzymuje uczeń który posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie wykraczającym poza kryteria na stopień „dopuszczający” lecz nie spełnia kryteriów na stopień „dostateczny”

 7. Przy ustalaniu stopni z zajęć o charakterze warsztatów i treningów psychoedukacyjnych stopnie te ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia , w oparciu o zasady , zawarte w kontrakcie , każdorazowo zawieranym między nim a określoną grupą uczniów. Kontrakt ten nie musi mieć formy pisemnej.

 8. W przypadku gdy uczeń (albo jego rodzice lub opiekunowie) przełożyli pisemną opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej – nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych, zawartych w przedmiotowym systemie oceniania, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

 9. W okresie jednego semestru nauczyciel powinien umożliwić uczniowi uzyskanie:
  1. gdy tygodniowy plan lekcji dla przedmiotu przewiduje 3 i więcej godzin – nie mniej niż 5 ocen bieżących
  2. gdy tygodniowy plan lekcji dla przedmiotu przewiduje 1 lub 2 godziny – nie mniej niż 3 oceny bieżące

 10. Każdy dział programowy , moduł lub inny wyodrębniony obszar kształcenia winien kończyć się pomiarem sumatywnym

 11. Nauczyciele mają obowiązek przechowywać przez okres roku szkolnego wszelkie pisemne i rzeczowe dowody osiągnięć ucznia – z wyłączeniem tzw. „kartkówek” , które po ich sprawdzeniu i ocenie zwracają uczniowi. Uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie mają prawo wglądu – do pisemnych prac uczniów – po ich ocenieniu przez nauczyciela – w czasie i formie uzgodnionym przez obie strony w pierwszych tygodniach roku szkolnego.

 12. Klasyfikacja śródroczna odbywa się jeden raz w roku szkolnym – w ostatnim tygodniu przed okresem ferii zimowych, wyznaczonych decyzją Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 13. Zachowanie ucznia oceniane jest w ramach klasyfikacji śródrocznej i końcowej według skali: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie. Przy zapisie w dzienniku, arkuszu ocen i na świadectwie nie stosuje się skrótów ani symboli cyfrowych.

 14. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, konsultując jej propozycję z nauczycielami uczącymi ocenianego ucznia. Ocena zachowania ustalona jest jawnie, opiniowana i uza- sadniana na forum uczniów klasy – najpóźniej na 7 dni przed datą klasyfikacji – według poniższych kryteriów :

  • Zachowanie WZOROWE – to ocena ucznia , który w okresie minionego semestru :

   1. szczególnie wyróżnia się sumiennością , pilnością , rzetelnością w nauce ,
   2. cechuje go wysoka kultura osobista oraz wygląd dostosowany do okoliczności ,
   3. zawsze przestrzega ustaleń zawartych w regulaminie uczniowskim ,
   4. jest uczciwy , koleżeński , życzliwy , chętnie pomaga innym i wywiera pozytywny wpływ na postawę i zachowanie pozostałych uczniów ,
   5. zdobył szacunek i uznanie środowiska szkolnego , godnie reprezentując szkołę w konkursach , olimpiadach , zawodach sportowych itp. , a także sprawuje funkcje samorządowe i inne , sumiennie się z nich wywiązując ,
   6. za swą postawę był wyróżniony i nagrodzony w formach przewidzianych w Statucie Szkoły.

  • Zachowanie DOBRE – to ocena ucznia , który w okresie minionego semestru :

   1. jest pracowity , sumienny , wytrwale dąży do osiągania jak najlepszych wyników w nauce,
   2. jego kultura osobista i wygląd nie budzą zastrzeżeń ,
   3. przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie Uczniowskim ,
   4. jest koleżeński , cieszy się sympatią środowiska szkolnego ,
   5. przejawia aktywność społeczną , w ramach struktur samorządu uczniowskiego , a także biorąc udział w konkursach , olimpiadach , zawodach sportowych itp. w skali klasy i szkoły.

  • Zachowanie POPRAWNE – to ocena ucznia , który w okresie minionego semestru :

   1. poprawnie wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia ,
   2. jego kultura osobista i wygląd nie odbiegają rażąco od przyjętych norm ,
   3. jego postawa wobec kolegów jest poprawna ,
   4. przestrzega ogółu norm zawartych w Regulaminie Uczniowskim ,
   5. nie był karany za złamanie wymienionych w Regulaminie Ucznia zakazów , oraz karany naganą za nieusprawiedliwioną absencję.

  • Zachowanie NIEODPOWIEDNIE – to ocena ucznia , który w okresie minionego semestru :

   1. przejawia niewłaściwy stosunek do nauki ,
   2. jego kultura osobista i wygląd rażąco odbiegają od przyjętych norm ,
   3. nie przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Uczniowskim ,
   4. otrzymał naganę od wychowawcy albo zastosowano wobec niego inne kary przewidziane w Regulaminie Uczniowskim i Statucie Szkoły.

 15. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców lub opiekunów o osiągnięciach przez ucznia ocenach w formie, ustalonej z rodzicami przez wychowawcę klasy , na pierwszym zebraniu informacyjnym , które winno się odbyć nie później niż w trzeci czwartek września. Pozostałe zebrania informacyjne organizowane są : w trzeci czwartek listopada , ostatni czwartek pierwszego semestru , drugi czwartek kwietnia. Wychowawcy informują uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów :
  • na 30 dni przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną – o przewidywanych ocenach niedostatecznych ,
  • na 7 dni przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną – o przewidywanych wszystkich ocenach.

 16. Tryb i terminy egzaminów klasyfikacyjnych.
  1. uczeń nie klasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych , jeśli było brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych , przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia , ma prawo do złożenia za pośrednictwem wychowawcy klasy – na ręce Dyrektora Szkoły , prośby o wyznaczenie terminu ( lub terminów ) egzaminów klasyfikacyjnych – najpóźniej na jeden dzień przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej , zatwierdzającej swą uchwałą śródroczną lub końcoworoczną klasyfikację
  2. gdy uczeń jest nieklasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich przedmiotów z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności , przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia – rodzice ( lub opiekunowie prawni ) ucznia niepełnoletniego , lub uczeń pełnoletni , mogą zwrócić się z pisemną prośbą do Rady Pedagogicznej o wyznaczenie terminów egzaminów klasyfikacyjnych. Prośbę wraz ze swoja opinią , przedkłada Radzie wychowawca klasy na jej plenarnym posiedzeniu , zwołanym dla zatwierdzenia śródrocznej lub końcoworocznej klasyfikacji. Rada podejmuje decyzję w formie uchwały.
  3. Dyrektor Szkoły wyznacza składy komisji do przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych , powołując do ich składu nauczyciela prowadzącego w danej klasie zajęcia edukacyjne – jako egzaminator oraz drugiego nauczyciela tego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych – jako członka komisji , określając jednocześnie nieprzekraczalny termin przeprowadzenia tego egzaminu. Ogółem , wszystkie egzaminy dla każdego ucznia nie mogą przekroczyć :
   – po pierwszym semestrze – terminu klasyfikacji końcoworocznej ,
   – po klasyfikacji końcoworocznej – ostatniego dnia wakacji tj. 31 sierpnia. Szczegółowe terminy ustala egzaminator w porozumieniu z uczniami i jego rodzicami ( opiekunami ).
  4. egzamin klasyfikacyjny w zależności od specyfiki zajęcia edukacyjnego , może mieć formę : testu sumatywnego , wypracowania , rozprawki lub innej formy pisemnej wypowiedzi , albo też próby pracy lub testów sprawnościowych , wykonywanych w obecności komisji egzaminacyjnej. W przypadkach , gdy komisja w oparciu o sprawdzian pisemny lub praktyczny nie uzyskała informacji o zakresie wiedzy , umiejętności , sprawności i kompetencji ucznia , która pozwoliłaby na ustalenie oceny zgodnie z przyjętymi przedmiotowymi systemami oceniania – może przeprowadzić drugą część egzaminu – ustną. W tym przypadku należy sporządzić kilka zestawów po 3 pytania , z których uczeń wylosuje zestaw do odpowiedzi.
  5. testy , tematy prac , zestawy pytań opracowuje egzaminator a zatwierdza Dyrektor Szkoły. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół ( załącznik do niego – praca ucznia ), który przechowywany jest wraz z arkuszem ocen ucznia.
  6. egzaminy klasyfikacyjne zdają także uczniowie realizujący indywidualny tok lub program nauki oraz ci , którym zorganizowano indywidualne nauczanie. Do przeprowadzenia tych egzaminów upoważnieni są nauczyciele , wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły do prowadzenia przyznanych w tym trybie konsultacji lub zajęć. Egzaminy te odbywają się w formach , wymienionych w punkcie 4 w terminach uzgodnionych z uczniem i jego rodzicami , tak , aby ustalone w ten sposób oceny uwidocznione w protokółach , mogły być dostarczone wychowawcy klasy najpóźniej na jeden dzień przed klasyfikacją środkoworoczną lub końcoworoczną

 17. Tryb poprawiania ocen :
  1. a) uczeń może poprawiać oceny bieżące uzyskane wyłącznie z testów lub sprawdzianów sumatywnych – w formie i terminie przewidzianym w przedmiotowym systemie oceniania. uczeń może poprawić oceny klasyfikacyjne – w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem , zgodnie z kryteriami przedmiotowego systemu oceniania – w okresie od uzyskania informacji o przewidywanym stopniu – do dnia klasyfikacji : środkoworocznej lub końcoworocznej

 18. Tryb odwołań od ocen środkoworocznych i końcoworocznych.
  1. uczeń ( albo jego rodzice lub opiekunowie ) może odwołać się od oceny ustalonej podczas klasyfikacji śtrodkoworocznej lub końcoworocznej do Dyrektora Szkoły jedynie w przypadku gdy uważa , że została ona ustalona niezgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz kryteriami przedmiotowego systemu oceniania.
  2. odwołanie musi być złożone na piśmie do sekretariatu szkoły ,najpóźniej w dniu plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej , zatwierdzającej klasyfikację . Powinno ono zawierać informację o tym : jaka ocenę , z którego przedmiotu uczeń kwestionuje, jaki rodzaj i zakres nieprawidłowości w procedurze oceniania miał miejsce, kiedy i w jakich okolicznościach zaistniały
  3. Dyrektor Szkoły , po rozpoznaniu wniosku wdraża postępowanie wyjaśniające , które ma podtrzymać lub oddalić roszczenie ucznia lub jego rodziców. W tym celu może przeprowadzić rozmowy z uczniem , nauczycielem , przedstawicielami samorządu uczniowskiego oraz dokonać analizy wytworów pracy ucznia w świetle obowiązujących zasad oceniania. Na okres postępowania wyjaśniającego stopień ustalony na klasyfikacji nie podlega zatwierdzeniu uchwałą Rady Pedagogicznej.
  4. jeśli postępowanie wyjaśniające nie potwierdzi zarzutów ucznia – Dyrektor Szkoły wniosek oddala , utrzymując stopień ustalony przez nauczyciela.
  5. w przypadku potwierdzenia zarzutów ucznia- Dyrektor Szkoły wyznacza skład i termin komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego ( nie dotyczy to oceny zachowania – w tym przypadku Dyrektor Szkoły poleca wychowawcy klasy ponowne przeprowadzenie procedury oceniania ). Egzamin ten odbywa się zgodnie z ustaleniami dla egzaminu poprawkowego . Komisyjny egzamin klasyfikacyjny po pierwszym semestrze musi zostać przeprowadzony nie później niż do końca pierwszego tygodnia zajęć po feriach zimowych.

 19. Egzaminy poprawkowe organizowane są zgodnie z zapisem § 15 Rozporządzenia MEN z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 41 , poz. 413 z dnia 10.05.1999r. z późniejszymi zmianami ).