Osiągnięte cele mobilności w projekcie

OSIĄGNIĘTE CELE MOBILNOŚCI W PROJEKCIE

„DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH”

Podczas stażu zostały nabyte następujące umiejętności zawodowe:

– czytanie warsztatowej dokumentacji technicznej sporządzonej w języku niemieckim,
– przygotowanie materiałów, narzędzi i sprzętu dla określonych robót montażowych, konstrukcyjnych i wykończeniowych,
– wykonywanie robót związanych z przygotowaniem i montażem szalunków drewnianych,
– wykonywanie konstrukcji drewnianych na podstawie dokumentacji,
– układanie posadzek ceramicznych według wzoru,
– posługiwanie się przepisami BHP,
– kładzenie kostki brukowej i korytek ściekowych,
– spoinowanie wyrobów kamieniarskich,
– prace dotyczące suchej zabudowy,
– prace malarskie i tynkarskie,
– stawianie ścianki z cegieł.

Zdobyte sprawności i umiejętności językowe:

Staż odbywał się w Niemczech, gdzie językiem komunikacji interpersonalnej był język niemiecki.
Praktyki przyczyniły się do płynniejszego wypowiadania się w tym języku i lepszego rozumienia przekazu językowego.
Ponadto stażyści rozszerzyli swój zasób leksykalny w zakresie zarówno języka ogólnego, jak i zawodowego, co pozwoliło im lepiej wypełniać swoje obowiązki zawodowe, posługiwać się niemieckim na co dzień, w rozmowach z rówieśnikami i podczas podróży.

Kompetencje społeczne zdobyte podczas praktyk to:

– poznanie kultury, tolerancji wobec odmienności,
– nawiązywanie i utrzymywanie dobrych kontaktów z odbywającymi praktyki uczniami z innych krajów,
– pokonywanie barier mentalnych,
– radzenie sobie ze stresem w nowym środowisku,
– praca w zespole,
– rozwinięcie cech osobowościowych, tj. punktualności, rzetelności i lojalności.