Egzamin maturalny

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM w 2020 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół

 

  Część ustna egzaminu maturalnego
od 8 do 29 czerwca język polski,  języki mniejszości narodowych,  język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od 8 do 29 czerwca  języki obce nowożytne
Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr *
9 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
10 środa język angielski – pp język angielski – pr
język angielski – dj*
15 poniedziałek matematyka – pr filozofia – pp
filozofia – pr
16 wtorek biologia – pp
biologia – pr
wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
 
17 środa chemia – pp
chemia – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
18 czwartek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
19 piątek geografia – pp
geografia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
22 poniedziałek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
23 wtorek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski – dj
 
24 środa fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia – pp
historia – pr
 
25 czwartek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
26 piątek język włoski – pp język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
język włoski – pr
język włoski – dj
29 poniedziałek języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.               

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*
(od 8 lipca – jeszcze nie zaktualizowane)

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

  Część ustna egzaminu maturalnego
od 8 do 14

 

lipca

język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 środa biologia – pp, pr

wos – pp, pr
geografia – pp, pr
informatyka – pp, pr

9 czwartek język polski – pp
języki mniejszości narodowych – pp

matematyka – pp

10 piątek język angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
język angielski – pr i dj
język francuski – pr i dj
język hiszpański – pr i dj
język niemiecki – pr i dj
język rosyjski – pr i dj
język włoski – pr i dj
13 poniedziałek język polski – pr
fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr
matematyka – pr
filozofia – pp, pr
język łaciński i kultura antyczna – pp, pr
historia sztuki – pp, pr
historia muzyki – pp, pr
wiedza o tańcu – pp, pr
14 wtorek chemia – pp, pr
historia – pp, pr       
języki mniejszości narodowych – pr
język kaszubski – pp, pr
język łemkowski – pp, pr
zadania w języku obcym **
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2020 r.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 30 września 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 września 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 września 2020 r.

             

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), 14:00
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – nie jest przeprowadzana

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 14 sierpnia 2020 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 11 września 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 11 września 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 11 września 2020 r.

 

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla:

  • wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie
  • absolwentów techników z lat 2015/ 2016–2019/2020
  • absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę  do roku szkolnym 2013/2014 włącznie
  • absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę  do roku szkolnym 2012/2013 włącznie
  • absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
  • osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
  • osób, które uzyskały lub uzyskują świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski
matematyka
języki mniejszości narodowych
poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
poziom dwujęzyczny 180
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język kaszubski
język łaciński i kultura antyczna
język łemkowski
wiedza o społeczeństwie
poziom rozszerzony 180
informatyka poziom rozszerzony** część I 60
część II 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)**** 80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2020 r. obowiązującej wyłącznie absolwentów techników z lat 2006–2015.)

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski
matematyka
języki mniejszości narodowych
poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony** część I 120
część II 70
poziom dwujęzyczny 180
informatyka poziom podstawowy** część I 75
część II 120
poziom rozszerzony** część I 90
część II 150
filozofia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
język kaszubski
poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 180
biologia
chemia
fizyka i astronomia
geografia
poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka 80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.