Egzamin maturalny

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM w 2019 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół

 

Część ustna egzaminu maturalnego
od do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) język polski,  języki mniejszości narodowych,  język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) języki obce nowożytne

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
6 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr *
7 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
8 środa język angielski – pp język angielski – pr
język angielski – dj*
9 czwartek matematyka – pr filozofia – pp
filozofia – pr
10 piątek biologia – pp
biologia – pr
wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
11, 12 – sobota, niedziela
13 poniedziałek chemia – pp
chemia – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
14 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
15 środa geografia – pp
geografia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
16 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
17 piątek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski – dj
18, 19 – sobota, niedziela
20 poniedziałek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia – pp
historia – pr
19, 20 – sobota, niedziela
21 wtorek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
22 środa język włoski – pp język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
język włoski – pr
język włoski – dj
23 środa języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.               

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Część ustna egzaminu maturalnego
od do 8

czerwca

język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
3 poniedziałek język polski – pp** język polski – pr**
4 wtorek matematyka – pp matematyka – pr
5 środa język angielski – pp** język angielski – pr
język angielski – dj**
6 czwartek wiedza o społeczeństwie – pp, pr filozofia – pp, pr
język łaciński i kultura antyczna – pp, pr
historia sztuki – pp, pr
7 piątek biologia – pp, pr informatyka – pp, pr
8, 9 – sobota, niedziela
10 poniedziałek  chemia – pp, pr geografia – pp, pr
11 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
12 środa język francuski – pp język francuski – pr
język francuski – dj
13 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
14 piątek fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr historia – pp, pr                 historia muzyki – pp, pr
wiedza o tańcu – pp, pr
15, 16 – sobota, niedziela
17 poniedziałek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
18 wtorek język włoski – pp język włoski – pr
język włoski – dj
19 środa języki mniejszości narodowych – pp języki mniejszości narodowych – pr
język kaszubski – pp, pr
język łemkowski – pp, pr
zadania w języku obcym ***

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2018 r.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 4 lipca 2019 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 4 lipca 2019 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 4 lipca 2019 r.

 

 

             

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), 9:00
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 20–21 sierpnia 2019 r.  

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 września 2019 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 11 września 2019 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 11 września 2019 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 11 września 2019 r.

 

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015–2018 oraz absolwentów techników z lat 2016–2019.)

 

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski
matematyka
języki mniejszości narodowych
poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
poziom dwujęzyczny 180
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język kaszubski
język łaciński i kultura antyczna
język łemkowski
wiedza o społeczeństwie
poziom rozszerzony 180
informatyka poziom rozszerzony** część I 60
część II 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)**** 80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2019 r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005–2014 oraz absolwentów techników z lat 2006–2015.)

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski
matematyka
języki mniejszości narodowych
poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony** część I 120
część II 70
poziom dwujęzyczny 180
informatyka poziom podstawowy** część I 75
część II 120
poziom rozszerzony** część I 90
część II 150
filozofia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
język kaszubski
poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 180
biologia
chemia
fizyka i astronomia
geografia
poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka 80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.