Egzamin maturalny

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM w 2021 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół

  Część ustna egzaminu maturalnego
od 7 do 20 maja język polski,  języki mniejszości narodowych,  języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 wtorek język polski – pp* język łaciński i kultura antyczna – pr
5 środa matematyka – pp historia muzyki – pr
6 czwartek język angielski – pp historia sztuki – pr
7 piątek język angielski – pr
język angielski – dj*
filozofia – pr
16 wtorek biologia – pp wiedza o społeczeństwie – pp

 
10 poniedziałek język polski – pr * język łemkowski – pr
język kaszubski – pr
11 wtorek matematyka – pr wiedza o społeczeństwie – pr
12 środa biologia – pr język francuski – pr
język francuski – dj
13 czwartek geografia – pr język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp 
14 piątek chemia – pr język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
 
17 poniedziałek historia – pr język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
 
18 wtorek fizyka – pr język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
19 środa

informatyka – pr

język włoski – pr
język włoski – dj
20 czwartek języki mniejszości narodowych – pp języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.               

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

  Część ustna egzaminu maturalnego
od 7 do 12 czerwca
język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
1 wtorek język polski – pp język polski – pr
2 środa matematyka – pp matematyka – pr
3 czwartek Boże Ciało  
4 piątek Dzień bez egzaminów  
 
7 poniedziałek język angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
filozofia – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
historia sztuki – pr
8 wtorek wos – pr język angielski – pr i dj**
9 środa biologia – pr język niemiecki – pr i dj
10 czwartek geografia – pr język rosyjski – pr i dj
11 piątek chemia – pr język francuski – pr i dj
 
14 poniedziałek informatyka – pr język hiszpański – pr i dj
15 wtorek fizyka – pr język włoski – pr i dj
16 środa języki mniejszości narodowych – pp
historia – pr   
historia muzyki – pr 
języki mniejszości narodowych – pr
język kaszubski – pr
język łemkowski – pr
zadania w języku obcym ***

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2021 r.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii,  fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 5 lipca 2021 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 5 lipca 2021 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 5 lipca 2021 r.

             

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), 9:00
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 23-24 sierpnia 2021 r.

*Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2021 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 10 września 2021 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 10 września 2021 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 10 września 2021 r.

 

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ*

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski
matematyka
języki mniejszości narodowych
poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
poziom dwujęzyczny 180
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język kaszubski
język łaciński i kultura antyczna
język łemkowski
wiedza o społeczeństwie
poziom rozszerzony 180
informatyka poziom rozszerzony** część I 60
część II 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)**** 80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.