Regulamin rekrutacji

„DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH”
CEL PROJEKTU: podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, językowych i społecznych
Beneficjent: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 15
W ŁODZI ul. Kopcińskiego 5/11

fundusze

REGULAMIN REKRUTACJI DOTYCZĄCY STAŻY ZAGRANICZNYCH DLA UCZNIÓW ZSP NR 15 W ŁODZI

AKCJA1 – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA DOFINANSOWANA
Z PROGRAMU POWER

1. Grupę docelową stanowią dziewczęta i chłopcy z klas I-III technikum budowlanego uczący się w zawodach: technik budownictwa i technik technologii drewna oraz klas ZSZ o profilu: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz i stolarz.

Uwaga ! Rekrutacja zostaje rozszerzona o profil kształcenia monter sieci i urządzeń sanitarnych.

2. Uczestnictwo w rekrutacji zakłada zasadę równego dostępu do informacji o projekcie dla wszystkich kandydatów i odbywa się w drodze konkursu.
3. Kryteria dotyczące doboru kandydatów do projektu znajdują się w informacji zawartej na stronie internetowej ZSP nr 15 oraz w gablotach informacyjnych, jak również w dzienniku elektronicznym w formie wiadomości do uczniów i nauczycieli.
4. W ramach programu POWER każdy uczestnik projektu może wziąć udział tylko w jednej mobilności.
5. Jeśli rekrutacja za pierwszym razem nie powiedzie się, zostanie przeprowadzona ponownie akcja rekrutacyjna.
6. W celu dokonania właściwego wyboru kandydatów powołana została KOMISJA REKRUTACYJNA, w skład której wchodzą:
* Pani Dyrektor ZSP nr 15 – Elżbieta Kuskowska
* Koordynatorka projektu – Maria Wachowska
* Nauczycielki języka angielskiego: Agnieszka Gębora i Joanna Iskierka-Sabanty
* Pani Pedagog – Monika Polaszczyk
* Nauczyciele zajęć praktycznych: Krzysztof Kaczorowski i Sławomir Hulewicz
7. Rekrutacja wstępna odbywa się u wychowawców, na podstawie której zostaną wyłonieni kandydatki i kandydaci do wyjazdu na praktyki.
8. Następnie zostanie sporządzona lista rankingowa główna i rezerwowa dla dwóch grup według następujących priorytetów: kierunek kształcenia i uzyskana liczba punktów w karcie rekrutacyjnej (liczba miejsc przeznaczona na klasę nie jest decydująca w zakwalifikowaniu na wyjazd)
9. Dla każdego kandydata zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
10. W razie konieczności nastąpi uzupełnienie listy głównej nazwiskami osób o najlepszych notowaniach z listy rezerwowej.
11. Obie listy zostaną utworzone przez KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ, która kierować się będzie kryteriami doboru kandydatów zawartymi w informacji rekrutacyjnej.
12. Na koniec zostanie sporządzony protokół potwierdzający wybór uczestników.
13. Wstępna lista rankingowa ukaże się na tablicach informacyjnych znajdujących się przy salach 212 i 316.
14. Ostateczne listy muszą uprawomocnić się przed rozpoczęciem mobilności.
15. Wszelkie zmiany na liście uczestników mobilności będą wymagały uzasadnienia na piśmie.
16. Procedura odwoławcza:
Odwołanie w formie pisemnej od decyzji KOMISJI REKRUTACYJNEJ będzie przysługiwało każdemu potencjalnemu kandydatowi w ciągu tygodnia od ukazania się listy rankingowej.

 

Komisja Rekrutacyjna
Pani Dyrektor ZSP nr 15 w Łodzi

UWAGA!
OSOBY ZAKWALIFIKOWANE NA WYJAZD DO NIEMIEC BĘDĄ INFORMOWANE NA BIEŻĄCO W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRAKTYKAMI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM LIBRUS I NA TABLICY OGŁOSZEŃ NA DRUGIM PIĘTRZE PRZED SALĄ 316

KOORDYNATORKA PROJEKTU: M.WACHOWSKA