Podstawowa klauzula informacyjna – kandydat

I. Podstawowa klauzula informacyjna – kandydat

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje:
1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / będącą Podmiotem danych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 przy. ul. Kopcinskiego 5/11, 90-242 Łódź, 426781920, e-mail: [email protected]
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]; 426781920;
3. Należy pamiętać, że powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.
4. Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego odpowiednio:
– do dnia 24 maja 2018 r. Art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o przeprowadzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),
– od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C oraz art 9 ust 2 lit g RODO w związku z art. 149 ust. 4 i 7, art. 155 ust 4 i 7 oraz art. 155 ust. 4 i 7 oraz art 165 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2017 r poz 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 7b ust. 1 c, art. 20d, art 20f, art 20 h, ust 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art.20j, art20 t, art.20z, i art. 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Z 2017 poz.2198, z póżn. zm.) oraz art. 127 ust 1, ust. 4 i ust 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 poz. 59, z póżn. zm.), które określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników oraz kryteria rekrutacyjne, zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego;
4. Dane osobowe Podmiotu danych a w szczególności informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane ( za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.
5. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej
6. Dane Podmiotu danych przechowywane będą przez przez okres wskazany w artykule 20 ze ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. 2017 r poz 2198, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające- Prawo oświatowe ( Dz. U, 2017 r. Poz 60, z późn. zm.), z którego wynika że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszcza do szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
7. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo do:
a) dostępu danych osobowych dziecka (kandydata),
b) Żądania sprostowania danych dziecka (kandydata),
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dziecka (kandydata)w przypadkach określonych art. 18 RODO,
W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie 6. Ust. 1 lit e lub f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust.1 lit c RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
8. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu I dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 4 co oznacza że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie ( w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.
9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został inny organ nadzorczy ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy prawa oświatowego.
11. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO. Oznacza to że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.