Oferta edukacyjna

Szkoła może Ci zaoferować:

 • bogato wyposażone pracownie przedmiotowe,
 • dwie pracownie komputerowe podłączone do INTERNETU łączem stałym,
 • bibliotekę z Multimedialnym Centrum Informacyjnym,
 • dwie sale gimnastyczne,
 • boisko, siłownię,
 • bufet,
 • dla najlepszych uczniów staże  zagraniczne, które Szkoła organizuje w ramach międzynarodowych programów,
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne z zakresu tenisa stołowego i na siłowni.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (oryginał),
 • 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne,
 • karta zdrowia (można dostarczyć na początku września),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania na bezpłatne badania lekarskie wydaje sekretariat szkoły).

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-TECHNICZNYCH
im. dr. Stefana Kopcińskiego
ul. Kopcińskiego 5/11, 90-242 Łódź

 • To jedyna taka szkoła w Łodzi.
 • To szkoła, która czerpie z dorobku i tradycji (sięgającej 1946 roku) takich szkół, jak: Technikum Budowlane Nr 1 oraz Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 w Łodzi.
 • To szkoła, która będąc członkiem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, zapewnia pełen dostęp do nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych.
 • To szkoła, której dewizą jest: „Non scholae sed vitae discimus” – „Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy”.
 • To szkoła, której wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli dąży do tego, aby uczeń był świadomym podmiotem procesu kształcenia, nauczyciele – przewodnikami na drodze jego rozwoju, rodzice – sojusznikami i partnerami w tym dziele – aby była to szkoła estetyczna, funkcjonalna, dobrze wyposażona we wszystko, co niezbędne dla efektywnego nabywania wiedzy i umiejętności w realizowanych kierunkach kształcenia – aby była to szkoła rozbudzająca ciekawość wiedzy, ugruntowująca zainteresowania, ujawniająca zdolności twórcze, przygotowująca do kształcenia ustawicznego, aby jej absolwenci byli w przyszłości zdolni do aktywnego podejmowania zadań nieprzewidywalnej przyszłości.
 • To szkoła dysponująca 34 pracowniami, wszechstronnie wyposażonymi w pomoce naukowe i sprzęt audiowizualny.
 • To szkoła posiadająca 2 pracownie komputerowe i dysponująca bogatym, licencjonowanym oprogramowaniem.
 • To szkoła posiadająca MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACYJNE zlokalizowane w bibliotece szkolnej – 4 multimedialne stanowiska komputerowe z dostępem do INTERNETU.
 • To szkoła dysponująca 2 salami gimnastycznymi, siłownią, boiskami sportowymi, w której działa Uczniowski Klub Sportowy (sekcje: piłki siatkowej, piłki koszykowej, lekkiej atletyki i tenisa stołowego).
 • TO SZKOŁA DLA CIEBIE!