REGULAMIN REKRUTACJI DOTYCZĄCY STAŻY ZAGRANICZNYCH DLA UCZNIÓW ZSB-T W ŁODZI

REGULAMIN REKRUTACJI DOTYCZĄCY STAŻY ZAGRANICZNYCH DLA UCZNIÓW ZSB-T W ŁODZI

 

AKCJA1 – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA DOFINANSOWANA

Z PROGRAMU ERASMUS +

 

 1. Grupę docelową stanowią dziewczęta i chłopcy z klas I-III Zespołu Szkół Budowlano – Technicznych uczący się w zawodach: technik budownictwa, technik technologii drewna, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik ochrony środowiska oraz klas ZSZ i BS o profilach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 2. Uczestnictwo w rekrutacji zakłada zasadę równego dostępu do informacji o projekcie dla wszystkich kandydatów i odbywa się w drodze konkursu.
 3. Kryteria dotyczące doboru kandydatów do projektu znajdują się w informacji zawartej na stronie internetowej ZSB-T, w gablotach informacyjnych i w dzienniku elektronicznym Librus.
 4. W ramach programu Erasmus + każdy uczestnik projektu może wziąć udział tylko
  w jednej mobilności.
 5. Jeśli rekrutacja za pierwszym razem nie powiedzie się, ponownie zostanie przeprowadzona akcja rekrutacyjna.
 6. W celu dokonania właściwego wyboru kandydatów powołana została Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą:
  • Pani Dyrektor ZSB-T – Elżbieta Kuskowska,
  • Koordynatorka projektu – Joanna Iskierka-Sabanty,
  • Nauczyciele językówobcych: Maria Wachowska i Michał Piotrowski,
  • Pani Pedagog – Monika Polaszczyk,
  • Nauczyciele zajęć praktycznych: Marian Kurzaj i Krzysztof
 7. Rekrutacja wstępna, na podstawie której zostaną wyłonieni kandydaci do wyjazdu na praktyki odbywa się u wychowawców.
 8. Następnie zostanie sporządzona lista rankingowa główna i rezerwowa dla dwóch grup według następujących priorytetów: kierunek kształcenia i uzyskana liczba punktów w karcie rekrutacyjnej (liczba miejsc przeznaczona na klasę nie jest decydująca w zakwalifikowaniu na wyjazd).
 9. Dla każdego kandydata zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 10. W razie konieczności nastąpi uzupełnienie listy głównej nazwiskami osób o najlepszych notowaniach z listy rezerwowej.
 11. Obie listy zostaną utworzone przez Komisję Rekrutacyjną, która kierować się będzie kryteriami doboru kandydatów zawartymi w informacji rekrutacyjnej.
 12. Na koniec zostanie sporządzony protokół potwierdzający wybór uczestników.
 13. Wstępna lista rankingowa ukaże się w dzienniku elektronicznym Librus i na tablicy informacyjnej znajdującej się przy sali nr 315.
 14. Ostateczne listy muszą uprawomocnić się przed rozpoczęciem mobilności.
 15. Wszelkie zmiany na liście uczestników mobilności będą wymagały uzasadnienia na piśmie.
 16. Procedura odwoławcza:

Odwołanie w formie pisemnej od decyzji Komisji Rekrutacyjnej będzie przysługiwało każdemu potencjalnemu kandydatowi w ciągu tygodnia od ukazania się listy rankingowej.

Komisja Rekrutacyjna                                                           Dyrektor ZSB-T w Łodzi