Podstawowa klauzula informacyjna – uczeń

II. Podstawowa klauzula informacyjna – uczeń

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje:
1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / będącą Podmiotem danych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 przy. ul. Kopcinskiego 5/11, 90-242 Łódź, 426781920, e-mail: [email protected]
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]; 426781920;
3. Należy pamiętać, że powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.
4. Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą w celu realizacji procesu nauczania I kształcenia odpowiednio:
– do dnia 24 maja 2018 r. Art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o przeprowadzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),
– od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art 9 ust 2 lit g RODO;
– ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe dziennik ustaw 2017 poz 59, oraz obowiązujących przepisów prawa,
– do WE, UMŁ, PZU ORAZ INNE FIRMY UBEZPIECZENIOWE, KURATORIUM OŚWIATY, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA, SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, FRSE, BIURA PODRÓŻY, LINIE LOTNICZE
Dane osobowe Podmiotu danych a w szczególności informacje dotyczące prowadzonego procesu edukacyjnego, będą wymieniane ( za pośrednictwem systemu elektronicznego) pomiędzy szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji.
5. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej
6. Dane Podmiotu danych przechowywane będą przez przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.
7. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo do:
a) dostępu danych osobowych dziecka (kandydata),
b) Żądania sprostowania danych dziecka (kandydata),
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dziecka (kandydata)w przypadkach określonych art. 18 RODO,
W ramach prowadzenia procesu nauczania dane nie są przetwarzane na podstawie 6. Ust. 1 lit e lub f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie nauczania jest art. 6 ust.1 lit c RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
8. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu I dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie usług kształcenia oferowanych przez szkołę, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 4 co oznacza że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne
9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie nauczania narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został inny organ nadzorczy ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
10. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu nauczania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO. Oznacza to że żadne decyzje dotyczące ucznia nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili uczniów.