Category Archives: Informacje

Życzenia od byłego Dyrektora naszej Szkoły

Zgodnie z wieloletnią tradycją, tak i w tym roku otrzymaliśmy życzenia od byłego Dyrektora naszej Szkoły.

ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE ŻYCZENIA
dla aktualnych i byłych pracowników
ZSB nr 2 – ZSP nr 15 – ZSB-T w Łodzi

(w czasie pandemii 2020 roku)

Już przyzwyczaiłem się do Świąt bez śniegu,
Że nie ma choinki – jak dawniej – w mym domu,
Lecz że koleżanek z pracy, ni kolegów,
Nie spotkam, nie złożę już życzeń nikomu?

Na przeszkodzie stanął ten wirus przeklęty,
Byśmy – jak co roku – w szkole się spotkali.
Lecz w pisaniu życzeń jestem nieugięty.
Ślę je, jak dziś trzeba – w e-wersji, z oddali:

„Byście w Waszych domach czuli się bezpiecznie,
Choć w skromniejszym gronie Wieczerzę spożyli,
Byście byli zdrowi, lookdown nie trwał wiecznie,
No i – aby wszyscy z Was się zaszczepili!

Wtedy i Rok Nowy będzie już WESOŁY,
Można będzie znowu żyć bez zagrożenia,  
Normalność powróci do domu i szkoły…”
– Takie są świąteczne dziś moje życzenia.

Grudzień 2020 roku                                       Włodzisław Kuzitowicz

Informacja dla kandydatów na naszych Uczniów

Wyniki egzaminów 8-klasisty należy przesyłać do 4 sierpnia br. na adres [email protected]

Informacja dla maturzystów

Poznańska AWF to uczelnia, w której pasja łączy się z wiedzą. Studenci podkreślają, że Akademię charakteryzuje przyjazna atmosfera, współpraca z niezwykłymi osobami – naukowcami oraz trenerami, wysoki poziom kształcenia i nowoczesne zaplecze naukowe (m.in. laboratoria i pracownie). AWF Poznań to miejsce, w którym ruch i zdrowie zgłębiane są z licznych perspektyw, łącząc różne zainteresowania studentów.

Prowadzonych jest 8 kierunków – Wychowanie Fizyczne, Sport, Fizjoterapia, Dietetyka, Turystyka i Rekreacja, Animacja Osób 50+, Taniec w Kulturze Fizycznej oraz Neurobiologia na II stopniu studiów. Szczegółowe opisy kierunków i perspektyw zawodowych można znaleźć na stronie: www.awf.poznan.pl/pl/rekrutacja-kierunki.

Rekrutacja prowadzona jest do połowy sierpnia.

Kierunki studiów

Przypominamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły (u nas w godzinach 9:00-15:00)
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego EPAS – Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego w roku szkolnym 2019 / 2020

Projekt edukacyjny EPAS (European Parliament Ambasador School) jest skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

            Celem projektu jest przybliżenie uczniom tematyki związanej z Unią Europejską, pobudzenie ich świadomości w kwestii wpływu decyzji Parlamentu Europejskiego na życie codzienne Europejczyków, w szczególności Polaków oraz wskazanie możliwości i perspektyw, jakie przed młodzieżą otwiera obywatelstwo europejskie.

            W Zespole Szkół Budowlano – Technicznych im.Kopcińskiego w Łodzi projekt realizowało dwóch Starszych Ambasadorów:

 • Monika Maj
 • Dariusz Szot

            W pierwszym półroczu głównym zadaniem było zorganizowanie grupy projektowej, przedstawienie młodzieży zadań i celów projektu.

            Do zespołu zgłosiło się 4 uczniów – Młodszych Ambasadorów:

 • Patryk Szreter
 • Michał Woźniak
 • Patrycja Grochal
 • Andżelika Grochal

            W październiku założyliśmy dwa stacjonarne punkty informacyjne – w sali 312 oraz w bibliotece szkolnej oraz punkt wirtualny (z pomocą administratora strony internetowej szkoły – Pani Joanny Witkowskiej).

            W punktach informacyjnych uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły mogą zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi różnych płaszczyzn działań Unii Europejskiej, pobrać materiały (ulotki, prospekty, informatory, poradniki itp. Dostępne są również informacje o bieżących pracach Parlamentu Europejskiego oraz organizacji prac poszczególnych Komisji PE.

            W październiku 2019r. Starszy Ambasador Dariusz Szot uczestniczył w dwudniowych warsztatach w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Warsztaty  dotyczyły metodyki pracy metodą projektu, sposobu organizowania innych form aktywizacji młodzieży – m.in. gry miejskiej, happeningu.

            W listopadzie Młodsi Ambasadorowie wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. Jeden z nich – Patryk Szreter – awansował do kolejnego etapu i reprezentował szkołę w zawodach regionalnych.

            Młodsi Ambasadorowie wzięli udział w konkursie Euroscola. Rozwiązywali test wiedzy o UE i państwach członkowskich. Zajęli 187 miejsce spośród 268 szkół startujących w zawodach, awansując tym samym do II etapu. Etap drugi – zadanie kreatywne nasz zespół zakończył na 89 miejscu (27 miejsce w rankingu szkół technicznych). Niestety tylko 10 grup zostało nagrodzonych wyjazdem do Strasburga na obrady Europarlamentu.

            W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe „Nagroda im.Sacharowa – prawa człowieka wokół nas” . W warsztatach wzięli udział uczniowie klasy IA technikum oraz IA szkoły branżowej oraz nauczyciele – Pani Kinga Włodarczyk oraz Pani Ewelina Żak. Zajęcia zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli – jako atrakcyjne metodycznie i rzetelne pod względem merytorycznym. Istotna z punktu widzenia społecznego i wychowawczego była podjęta tematyka obrony praw człowieka w różnych państwach świata.

            Przeprowadzonych zostało kilkanaście lekcji z wykorzystaniem gotowych scenariuszy przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Biuro Informacyjne PE w Warszawie – podczas lekcji realizowana była podstawa programowa geografii oraz wiedzy i społeczeństwie.

            W drugim półroczu do grupy dołączyli kolejni uczniowie:

 • Michał Krawczyk
 • Kamil Leśniak
 • Tymoteusz Pietrzak

            Wspólnie z nauczycielami języków obcych Panią Joanną Iskierką – Sabanty oraz Panią Marią Wachowską przygotowany został scenariusz obchodów Dnia Języków Obcych oraz gra miejska dla uczniów klas 8 odwiedzających nasza szkołę podczas Dni Otwartych. Niestety obie imprezy zostały odwołane z uwagi na stan epidemiczny.

            Grupa EPAS nawiązała współpracę z  biurem Europa Direct w Łodzi. Celem współpracy miała być wspólna organizacja w/w eventów oraz wsparcie rzeczowe ze strony partnera.

            W maju br. Starszy Ambasador Dariusz Szot złożył sprawozdanie z działań grupy projektowej w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie oraz odbył rozmowę telefoniczną z koordynatorem projektu Mateuszem Wojcieszakiem (rozmowa kontrolująca rzetelność złożonego sprawozdania).

            Organizator projektu pozytywnie ocenił działania grupy i stwierdził wypełnienie kluczowych wymogów, przyznając tym samym szkole tytuł SZKOŁY – AMBASADORA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.

            W czerwcu odbyło się zdalne spotkanie podsumowujące cały rok funkcjonowania projektu w szkołach EPAS-owych. W spotkaniu uczestniczyli członkowie grup projektowych ze wszystkich polskich szkół biorących udział
w projekcie oraz przedstawiciele Biura PE w Polsce, Przedstawiciel PE w Brukseli, dwóch polskich europarlamentarzystów (Tomasz Frankowski oraz Anna Zalewska). Podczas spotkania odbyły się również zdalne warsztaty dla Młodszych Ambasadorów.

            Projekt EPAS w roku szkolnym 2019/2020 zakończył się uzyskaniem przez naszą szkołę tytułu SZKOŁY – AMBASADORA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.

            Otrzymaliśmy tablicę informującą o włączeniu szkoły do szkół sieci EPAS celem umieszczenia jej przy wejściu do szkoły oraz certyfikat uczestnictwa.

            Pani Dyrektor Elżbieta Kuskowska otrzymała podziękowanie od Dyrektora Biura Parlamentu Europejskiego Pana Jacka Safuty za udział szkoły w programie.

            Młodsi i Starsi Ambasadorowie otrzymali indywidualne certyfikaty uczestnictwa.

                                                                                   Starsi Ambasadorowie EPAS

                                                                                               Monika Maj

                                                                                               Dariusz Szot

Łódź, 24 czerwca 2020r.                                                    

Na zakończenie rady pedagogicznej podsumowującej pracę w roku szkolnym 2019/2020 Pan Profesor Dariusz Szot poinformował wszystkich o programie EPAS oraz przekazał Pani Dyrektor tabliczkę zawierającą informacje o tym programie, jako podziękowanie za udział w nim Uczniów naszej Szkoły.