RODO – obowiązuje każdego

KLAUZULE INFORMACYJNE – UCZNIOWIE:

I. Podstawowa klauzula informacyjna – kandydat

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje:
1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / będącą Podmiotem danych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 przy. ul. Kopcinskiego 5/11, 90-242 Łódź, 426781920, e-mail: [email protected]
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]; 426781920;
3. Należy pamiętać, że powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.
4. Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego odpowiednio:
– do dnia 24 maja 2018 r. Art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o przeprowadzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),
– od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C oraz art 9 ust 2 lit g RODO w związku z art. 149 ust. 4 i 7, art. 155 ust 4 i 7 oraz art. 155 ust. 4 i 7 oraz art 165 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2017 r poz 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 7b ust. 1 c, art. 20d, art 20f, art 20 h, ust 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art.20j, art20 t, art.20z, i art. 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Z 2017 poz.2198, z póżn. zm.) oraz art. 127 ust 1, ust. 4 i ust 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 poz. 59, z póżn. zm.), które określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników oraz kryteria rekrutacyjne, zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego;
4. Dane osobowe Podmiotu danych a w szczególności informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane ( za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.
5. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej
6. Dane Podmiotu danych przechowywane będą przez przez okres wskazany w artykule 20 ze ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. 2017 r poz 2198, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające- Prawo oświatowe ( Dz. U, 2017 r. Poz 60, z późn. zm.), z którego wynika że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszcza do szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
7. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo do:
a) dostępu danych osobowych dziecka (kandydata),
b) Żądania sprostowania danych dziecka (kandydata),
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dziecka (kandydata)w przypadkach określonych art. 18 RODO,
W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie 6. Ust. 1 lit e lub f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust.1 lit c RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
8. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu I dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 4 co oznacza że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie ( w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.
9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został inny organ nadzorczy ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy prawa oświatowego.
11. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO. Oznacza to że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

II. Podstawowa klauzula informacyjna – uczeń

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje:
1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / będącą Podmiotem danych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 przy. ul. Kopcinskiego 5/11, 90-242 Łódź, 426781920, e-mail: [email protected]
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]; 426781920;
3. Należy pamiętać, że powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.
4. Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą w celu realizacji procesu nauczania I kształcenia odpowiednio:
– do dnia 24 maja 2018 r. Art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o przeprowadzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),
– od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art 9 ust 2 lit g RODO;
– ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe dziennik ustaw 2017 poz 59, oraz obowiązujących przepisów prawa,
– do WE, UMŁ, PZU ORAZ INNE FIRMY UBEZPIECZENIOWE, KURATORIUM OŚWIATY, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA,SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, FRSE, BIURA PODRÓŻY, LINIE LOTNICZE
Dane osobowe Podmiotu danych a w szczególności informacje dotyczące prowadzonego procesu edukacyjnego, będą wymieniane ( za pośrednictwem systemu elektronicznego) pomiędzy szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji.
5. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej
6. Dane Podmiotu danych przechowywane będą przez przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.
7. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo do:
a) dostępu danych osobowych dziecka (kandydata),
b) Żądania sprostowania danych dziecka (kandydata),
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dziecka (kandydata)w przypadkach określonych art. 18 RODO,
W ramach prowadzenia procesu nauczania dane nie są przetwarzane na podstawie 6. Ust. 1 lit e lub f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie nauczania jest art. 6 ust.1 lit c RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
8. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu I dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie usług kształcenia oferowanych przez szkołę, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 4 co oznacza że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne
9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie nauczania narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został inny organ nadzorczy ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
10. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu nauczania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO. Oznacza to że żadne decyzje dotyczące ucznia nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili uczniów.